gương mặt MDRT

Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

HCM 5
Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

Hà Nội 2
Nest

DƯƠNG TIẾN ĐỨC

Nest HCM
Nest

LÊ HOÀNG THANH LIÊM

Nest Bitexco
Nest

NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN

Nest HCM
Miền Trung

TÔ VĂN VI

Quảng Nam