gương mặt MDRT

Miền Nam

VÕ THỊ ĐƯỜNG

Phan Thiết 2
Miền Bắc Trung Bộ

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Miền Bắc

LÊ NGỌC HẢI

Miền Bắc Trung Bộ

TRẦN THỊ TRUNG HIẾU

Miền Bắc Trung Bộ

TRẦN THỊ NHÀN

Miền Nam

NGUYỄN VĂN GIÀU

Miền Bắc Trung Bộ

NGUYỄN VĂN MINH