gương mặt MDRT

Miền Nam

VÕ THỊ ĐƯỜNG

Phan Thiết 2
Miền Bắc

LÊ THỊ MINH HÒA

Miền Bắc Trung Bộ

MAI THỊ HOA

Miền Nam

NGUYỄN KHOA NAM

Miền HCM

DOÃN TIẾN LÂM